top of page

Elegant overløpsledning med minimale inngrep i naturen

Råde kommune vil beskytte båtfolk og sjøørret. Legger en ny nødoverløpsledning ut på dypt vann, med styrt boring. 


– Vi er en hyttekommune. Mange gjester og fastboende har båtene sine her. Skulle det mot formodning skje et uhell vil det kunne oppstå lukt og forurensing her inne i vika. Det er ikke noe vi ønsker å påføre folk som skal ut en tur med båten. 


Det sier VA-ingeniør og prosjektleder Lars-Erik Thoresen i Råde kommune i en artikkel på VANytt


Kommunen bygger en ny nødoverløpsledning på avløpsnettet ved idylliske Makrellrød. Her er vi ved Krogstadfjorden, omtrent midt mellom Saltnes og Tomb i Råde.


Her bores piloten til den nye overløpsledningen på Makrellrød. (Foto: Roger Trøsviken)


Alle pumpestasjoner i avløpsnett skal ha et nødoverløp som slipper avløpsvannet kontrollert ut i tilfelle svikt eller overbelastning. Pumpestasjonen i Makrellrød har en god historikk, med få svikter eller overløp. Likevel velger kommunen å investere betydelig i et miljøtiltak som kommer både sjøørretyngel, båtfolk og andre brukere av området til gode.


En ny overløpsledning er lagt fra pumpestasjonen til utslipp på dypt vann i Krogstadfjorden. 


Minst mulig inngrep

Skulle pumpene i stasjonen svikte eller bli overbelastet av overvann vil avløpsvannet gå med selvfall gjennom den nye ledningen, ut på dypet i fjorden i stedet for rett ut i sjøørrettbekken og deretter ut blant brygger og båter i Makrellrød. 


Saltnes er en "hotspot" for sjøørret. Thoresen sier til VANytt at kommunen skylder både fisk og fiskere de beste forhold og muligheter. En viktig del av det hensynet var å legge den nye ledningen med minst mulig inngrep i svaberg og fjordbunn gjennom bruk av styrt boring. 


Lars-Erik Thoresen i Råde kommune. Bildet er fra 2022. (Foto: Jørn Søderholm)


– Vi ville ha et rør som ikke er synlig, og som er lagt uten synlige sår i svaberg eller fjordbunn. Å legge det på denne måten var en forutsetning for å få godkjent søknaden, sier Lars-Erik Thoresen. 


Prosjektet koster omtrent to millioner kroner totalt. Det er Leif Grimsruds avdeling Kystmiljø som har oppdraget med å gjennomføre prosjektet for kommunen. Boring og trekking av overløpsledningen gjennom svaberg og ut i sjøen utfører Eco Drilling som UE til Grimsrud. 


Første etappe har bestått i å legge overløpsledningen fra pumpestasjonen ned til sjøen, i en grøft parallelt med bekken. Like før den går ned i fjorden treffer ledningen på svaberg. Det er her vi i Eco Drilling kommer inn i bildet. For å skåne svabergene har kommunen valgt å bore gjennom fjellet. Deretter har det blitt benyttet styrt boring i løsmasser før ledningen kommer opp og ligger på sjøbunnen det siste stykket til endepunktet. 


Under fjordbunnen 

– Styrt boring og og tilbaketrekking av ledningen gikk som planlagt. Vi er godt fornøyd med leveransen fra Eco Drilling, sier prosjektleder Jo-Are Langsholt i Leif Grimsrud AS avdeling Kystmiljø. 


For å sikre ledningen mot å flyte opp har den blitt lagt et godt stykke under fjordbunnen. Dermed vil den være godt beskyttet ved en eventuell fremtidig mudring i området. 


SKÅNSOMT: Ledningen trekkes gjennom svaberg og i løsmasser under fjordbunnen for å unngå sår i naturen.


– Dette er en genial måte å løse utfordringer som dette i sårbar natur. Her har vi fått lagt ledningen vi trenger, uten sår i terrenget, sier Lars-Erik Thoresen.


Betyr denne ledningen at kommunen vil slippe urenset avløpsvann ut i fjorden, bare 200 meter unna bekken og bryggene? Nei, langt ifra. 


Overløpet er en ren nødløsning som kommunen er pålagt å ha. Makrellrød pumpestasjon er en del av kommunens avløpsnett, og bidrar til å føre avløpsvannet til Hestevold Renseanlegg, litt lenger inn i Krogstadfjorden. Driften av avløpsnettet overvåkes nøye. 


– Selv om vi har direkte varsling ved pumpesvikt og beredskap på å frakte spillvannet bort kan det skje et avvik. Det er ikke bra om det går ut i fjorden, men det er tross alt bedre enn at det tar livet av hundrevis av ørret eller forpester marinaen, sier Thoresen til VANytt. 


Pumpestasjonen på Makrellrød pumper avløpsvannet i retning Hestevold renseanlegg innover i fjorden. Den nye ledningen er et overløp i tilfelle svikt.


Han understreker at overløpet ikke er noen sovepute, og at kommunen er på hugget for å unngå ethvert overløp. Kommunen har dessuten plikt til å registrere og rapportere nødoverløpet til statsforvalteren i fylket. 


– Legging av denne ledningen har blitt løst veldig bra, i forhold til både ørret, grunneier, båtfolk og andre hensyn. Vi registrerer at folk er fornøyd, og at vi har sikret gode oppvekstvilkår for fisken også i tilfelle overløp fra pumpestasjonen. Dette er godt løst av hovedentreprenør Grimsrud og boreentreprenør Eco Drilling, sier Lars-Erik Thoresen. 

184 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page